slapdのシステムアカウントの変更(Debian)

/etc/default/slapdの変更

以下のとおり変更(nobody.nogroupをシステムアカウントとする)

SLAPD_USER=nobody
SLAPD_GROUP=nogroup

owner変更

シェルで実行

# chown -R nobody:nogroup /var/lib/ldap
# chown -R nobody:nogroup /var/run/slapd
# chgrp nogroup /etc/ldap/slapd.conf
# chmod 0640 /etc/ldap/slapd.conf

参考

  • /usr/share/doc/slapd/README.Debian

トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-06-07 (火) 10:14:49 (5957d)